Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
 
Tytuł projektu: Promocja MIDO SHOES na rynkach zagranicznych.
 
 

 

Cel projektu: promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

-podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 213 200.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 159 900.00 PLN

 

Beneficjent: PRODUKCJA OBUWIA „MIDO-NOSTER” – SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA WRÓBEL, MIROSŁAW

WRÓBEL

Produkcja Obuwia „MIDO-NOSTER” S.C. Elżbieta Wróbel, Mirosław Wróbel realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy obuwniczej „MIDONOSTER” S.C. poprzez wdrożenie założeń przeprowadzonego audytu i opracowanej strategii wzorniczej”

Celem projektu jest celem projektu będzie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Produkcja Obuwia „MIDO-NOSTER” S.C. Elżbieta Wróbel, Mirosław Wróbel poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie wykorzystania wzornictwa w procesie wdrażania nowych produktów i technologii. Celem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa produktów nowych dla firmy – wdrożenie innowacji produktowej w postaci wprowadzenia do oferty nowej kolekcji obuwia profilaktycznego dla dzieci (sandały profilaktyczne) oraz innowacji procesowej dotyczącej wprowadzenie dodatkowej technologii łączenia wierzchów (cholewki) z podpodeszwą systemem OWERFLEX. Projekt ma również na celu udoskonalenie dotychczas oferowanych produktów jak również zwiększenie wydajności procesu produkcji.

Wartość Projektu: 1 615 267,84 PLN

Wkład EFRR: 898 680,00 PLN

 „Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej w firmie Produkcja Obuwia „MIDO-NOSTER” S.C.” 

Celem i przedmiotem projektu jest uruchomienie produkcji energii elektrycznej z OZE (energia słoneczna) na potrzeby własne przedsiębiorstwa produkcyjnego poprzez budowę mikro instalacji fotowoltaicznej. W ramach projektu przewidziano budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78kW dla budynku zlokalizowanego w miejscowości Łuków (woj. lubelskie) oraz wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania instalacji fotowoltaicznej (TIK – technika informacyjno – komunikacyjna). Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego przedsiębiorstwo uruchomi produkcję energii z OZE na własne potrzeby oraz budowa jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Grupą docelową projektu stanowią przede wszystkim użytkownicy obiektu, w tym zatrudnieni pracownicy. Wartość projektu: 199 137, 50 PLN Wkład EFRR: 105 235, 26 PLN
Skip to content